Thủ tục hành chính

Kết quả giải quyết TTHC tháng 6/2022 phường Văn Quán

Quyết định phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của UBND phường Văn Quán, quận Hà Đông

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHƯỜNG VĂN QUÁN

Quy định thời gian tiếp nhận và giải quyết các TTHC tại phường Văn Quán

Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký...

Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký...

Thủ tục hành chính: Thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư...

Thủ tục hành chính: Sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục...

Thủ tục hành chính: Giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư...

Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn xin cấp giấy phép...

Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn xin giấy phép hành nghề...

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp...

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động thư viện tư...

Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị...

Trang