Thủ tục hành chính

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHƯỜNG VĂN QUÁN

Quy định thời gian tiếp nhận và giải quyết các TTHC tại phường Văn Quán

Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký...

Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký...

Thủ tục hành chính: Thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư...

Thủ tục hành chính: Sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục...

Thủ tục hành chính: Giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư...

Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn xin cấp giấy phép...

Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn xin giấy phép hành nghề...

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp...

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động thư viện tư...

Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị...

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (được ban hành kèm theo Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của...

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận...

Trang