Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo Thủ tục số 03: Giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2)

Thủ tục hành chính: Giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) (được ban hành kèm theo Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội) - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục mầm non (nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) do UBND cấp xã cho phép thành lập nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật tại UBND cấp xã,

- UBND cấp xã tiếp nhận, thụ lý giải quyết, trả kết quả theo hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị  giải thể cơ sở giáo dục mầm non;

- Quyết định thành lập cơ sở giáo dục mầm non (nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) do UBND cấp xã cấp

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ chuyên trách cấp xã

Kết quả thực hiện

Văn bản xác nhận

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Quyết định số 41/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức