Danh mục TTHC và thời gian giải quyết

Quy định thời gian tiếp nhận và giải quyết các TTHC tại phường Văn Quán

TT  Tên TTHC - Lĩnh vực Quyết định công bố của UBND thành phố Hà Nội Thời gian thực hiện theo QĐ của TP Hà Nội Thời gian thực hiện theo tại phường
      Ngày làm việc  
I LĨNH VỰC NỘI VỤ (14)      
A LĨNH VỰC TÔN GIÁO (10)      
1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Số 3831 ngày 30/7/2018 15 ngày 14 ngày
2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Số 3831 ngày 30/7/2018 15 ngày 14 ngày
3 Đăng ký sinh  hoạt tôn giáo tập trung Số 3831 ngày 30/7/2018 20 ngày 19 ngày
4 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Số 3831 ngày 30/7/2018 Ngay sau khi UBND cấp xã nhận đượcVB thông báo hợp lệ
5 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Số 3831 ngày 30/7/2018 Ngay sau khi UBND cấp xã nhận đượcVB thông báo hợp lệ
6 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Số 3831 ngày 30/7/2018 15 ngày 14 ngày
7 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Số 3831 ngày 30/7/2018 15 ngày 14 ngày
8 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn khác xã Số 3831 ngày 30/7/2018 20 ngày 19 ngày
9 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  Số 3831 ngày 30/7/2018 Ngay sau khi UBND cấp xã nhận đượcVB thông báo hợp lệ
     
10 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Số 3831 ngày 30/7/2018 Ngay sau khi UBND cấp xã nhận đượcVB thông báo hợp lệ
B LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG (04)      
8 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Số 7094 ngày 26/12/2014 10 8
9 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thánh tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Số 7094 ngày 26/12/2014 10 8
10 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Số 7094 ngày 26/12/2014 10 8
11 Tặng danh hiệu gia đình văn hóa Số 7094 ngày 26/12/2014 10 8
II LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO (05)      
1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Số 6547 ngày 03/12/2018 20 19.5
2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Số 6547 ngày 03/12/2018 15 14.5
3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Số 6547 ngày 03/12/2018 15 14.5
4 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Số 6547 ngày 03/12/2018 15 14.5
5 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (|theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Số 6547 ngày 03/12/2018 10 9.5
III LĨNH VỰC THANH TRA (04)      
1 Tiếp công dân Số 2218 ngày 09/5/2016 Tiếp ngay khi công dân đến
2 Xử lý đơn Số 2218 ngày 09/5/2016 10 9
3 Giải quyết khiếu nại lần đầu Số 2218 ngày 09/5/2016 30-45 25-40   
4 Giải quyết tố cáo Số 2218 ngày 09/5/2016 60-90 55-80 
IV LĨNH VỰC Y TẾ (0)      
V LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI (50)      
1 Xác nhận liệt sỹ Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
2 Xác nhận liệt sỹ đối với người thuộc lực lượng quân  đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Số 6359 ngày 23/11/2018 Ko quy định  
3 Xác nhận liệt sỹ đối với người không thuộc  lực lượng quân  đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Số 6359 ngày 23/11/2018 Ko quy định  
4 Đổi hoặc cấp lại bằng tổ quốc ghi công Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
5 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
6 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
7 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
8 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
9 Giải quyết chế độ  trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
10 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
11 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương binh không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Số 6359 ngày 23/11/2018 Ko quy định  
12 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
13 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
14 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Số 6359 ngày 23/11/2018 10 9
15 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với  con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Số 6359 ngày 23/11/2018 10 9
16 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc  hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
17 Giải quyết chế độ người hoạt dộng kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
18 Giải quyết trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
19 Thưc hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết. Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
20 Thưc hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Số 6359 ngày 23/11/2018 3 2
21 Giải quyết mai táng phí, trợ cấp 1 lần khi người có công với cách mạng từ trần Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
22 Giải quyết trợ cấp tiền tuất  hàng tháng khi người có công từ trần Số 6359 ngày 23/11/2018 5 4
23 Xác nhận vào đơn đề nghị  di chuyển hài cốt liệt sĩ, đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Số 6359 ngày 23/11/2018 1 1/2
24 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Số 6359 ngày 23/11/2018 1 1/2
25 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Số 6359 ngày 23/11/2018 1 1/2
26 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã họi cấp thành phố  Số 6359 ngày 23/11/2018 15 14
27 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Số 6359 ngày 23/11/2018 15 14
28 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố Số 6359 ngày 23/11/2018 3 2
29 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi  nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố Số 6359 ngày 23/11/2018 3 2
30 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Số 6359 ngày 23/11/2018 ko quy định  
31 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp thường xuyên tại cộng đồng) Số 6359 ngày 23/11/2018 2 1
32 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Số 6359 ngày 23/11/2018 2 1
33 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Số 6359 ngày 23/11/2018 2 1
34 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020, thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Số 6359 ngày 23/11/2018 10 ngày 8 ngày
35 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Số 6359 ngày 23/11/2018 35 ngày  33 ngày
36 Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật Số 6359 ngày 23/11/2018 05 ngày 4 ngày
37 Công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm Số 1898 ngày 19/4/2019 07 ngày 06 ngày 
38 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Số 1898 ngày 19/4/2019 07 ngày 06 ngày 
39 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Số 6359 ngày 23/11/2018 10 ngày 09 ngày
40 Giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Số 6359 ngày 23/11/2018 20 ngày 19 ngày
41 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Số 6359 ngày 23/11/2018 12 giờ từ khi nhận được thông báo 11 giờ
42 Chấm dứt việc chăm sóc, thay thế cho trẻ em Số 6359 ngày 23/11/2018 Không quy định  
43 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Số 6359 ngày 23/11/2018 07 ngày 06 ngày 
44 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thichs của trẻ em Số 6359 ngày 23/11/2018 15 ngày kể từ ngày ban hành QĐ 14 ngày
45 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Số 6359 ngày 23/11/2018 15 ngày kể từ ngày ban hành QĐ 14 ngày
46 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. Số 6359 ngày 23/11/2018 25 ngày 24 ngày
47 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Số 6359 ngày 23/11/2018 11 10
48 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Số 6359 ngày 23/11/2018 03 ngày 02 ngày 
49 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Số 6359 ngày 23/11/2018 03 ngày 02 ngày
50 Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Số 1898 ngày 19/4/2019 23 ngày 22 ngày
VI LĨNH VỰC TƯ PHÁP (45)      
A LĨNH VỰC HỘ TỊCH (17)      
1 Thủ tục đăng ký khai sinh Số 5102 ngày 19/9/2016 Trong ngày Trong ngày
2 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Số 5102 ngày 19/9/2016 5 4
3 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Số 5102 ngày 19/9/2016 5 4
4 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Số 5102 ngày 19/9/2016 3 2
5 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Số 5102 ngày 19/9/2016 5 4
6 Thủ tục đăng ký kết hôn Số 5102 ngày 19/9/2016 Trong ngày Trong ngày
7 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Số 5102 ngày 19/9/2016 5 4
8 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Số 5102 ngày 19/9/2016 5 4
9 Thủ tục đăng ký khai tử Số 5102 ngày 19/9/2016 Trong ngày Trong ngày
10 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Số 5102 ngày 19/9/2016 5 4
11 Thủ tục đăng ký lại khai tử Số 5102 ngày 19/9/2016 5 4
12 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Số 5102 ngày 19/9/2016 3 2
13 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Số 5102 ngày 19/9/2016 3 2
14 Thủ tục đăng ký giám hộ Số 5102 ngày 19/9/2016 3 2.5
15 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Số 5102 ngày 19/9/2016 2 1.5
16 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Số 5102 ngày 19/9/2016 3 2
17 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Số 5102 ngày 19/9/2016 Trong ngày Trong ngày
B LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI (04)      
18 Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia định/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) Số 5102 ngày 19/9/2016 30 28
19 Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng)  Số 5102 ngày 19/9/2016 30 28
20 Đăng ký nuôi con nuôi thực tế Số 5102 ngày 19/9/2016 15 13
21 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Số 5102 ngày 19/9/2016 5 4
C LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (02)      
22 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Số 1258 ngày 13/3/2018 5 3
23 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Số 1258 ngày 13/3/2018 1 1/2
D LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (05)      
24 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Số 5102 ngày 19/9/2016 5 4
25 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Số 5102 ngày 19/9/2016 5 4
26 Thủ tục trả lại tài sản Số 5102 ngày 19/9/2016 5 4
27 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý tài chính Số 5102 ngày 19/9/2016 10 4
28 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Số 5102 ngày 19/9/2016 30-45 25-40
E LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (04)      
29 Bầu hòa giải viên Số 5102 ngày 19/9/2016 5 4
30 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Số 5102 ngày 19/9/2016 5 4
31 Thôi làm hòa giải viên Số 5102 ngày 19/9/2016 5 3
32 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Số 5102 ngày 19/9/2016 8 5
F LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (11)      
33 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Số 5102 ngày 19/9/2016 2 1.5
34 Chứng thực di chúc Số 5102 ngày 19/9/2016 2 1.5
35 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Số 5102 ngày 19/9/2016 2 1.5
36 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Số 5102 ngày 19/9/2016 2 1
37 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Số 5102 ngày 19/9/2016 2 1
38 Cấp bản sao từ sổ gốc Số 5102 ngày 19/9/2016 Trong ngày Trong ngày
39 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Số 5102 ngày 19/9/2016 2 1/2
40 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Số 5102 ngày 19/9/2016 Trong ngày Trong ngày
41 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Số 5102 ngày 19/9/2016 1 1/2
42 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Số 5102 ngày 19/9/2016 1 1/2
43 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Số 5102 ngày 19/9/2016 1 1/2
G LĨNH VỰC LIÊN THÔNG (2)      
44 Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi. Số 5116 ngày 08/10/2015   Liên thông Tư pháp - công an - BHYT
45 Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi. Số 5116 ngày 08/10/2015   Liên thông Tư pháp - BHYT
VII LĨNH VỰC VĂN HÓA & THÔNG TIN (05)    
1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Số 956  ngày 27/2/2019 5 4.5
2 Thủ tục xét tặng giấy khen gia đình văn hóa Số 956  ngày 27/2/2019 5 4.5
3 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Số 956  ngày 27/2/2019 15 14.5
4 Thủ tục đăng  ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn ngân sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản Số 956  ngày 27/2/2019 3 2.5
5 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Số 956  ngày 27/2/2019 7 6.5
VIII LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH - ĐÔ THỊ (12)      
1 Xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Số 4046 ngày 31/8/2011 3 2
2 Hòa giải tranh chấp đất đai Số 4046 ngày 31/8/2011 25 24
3 Giải quyết khiếu nại về đất đai Số 4046 ngày 31/8/2011 30 28
4 Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận Số 4046 ngày 31/8/2011 2 1.5
5 Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn định, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số 4046 ngày 31/8/2011 3 2
6 Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính Số 4046 ngày 31/8/2011 3 1.5
7 Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính Số 4046 ngày 31/8/2011 1 1/2
8 Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú Số 4046 ngày 31/8/2011 2 1.5
9 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang Số 4046 ngày 31/8/2012 1 1/2
10 Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản Số 4046 ngày 31/8/2011 29 13
11 Thủ tục: Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Sô 1105 ngày 14/02/2017 15 10
12 Thủ tục: Xác nhận hợp đồng, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Số 4128 ngày 13/8/2018 3 2
IX LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (02)      
1 Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên (của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân) Số 758 ngày 15/02/2019 3 2
2 Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang traị, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Số 758 ngày 15/02/2019 3 2
X LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (0)      
A LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG (0)      
B LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM (0)      
XI LĨNH VỰC DÂN TỘC (0)      
XII LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (02) Số 4214 ngày 20/8/2018    
1 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu   7 6.5
2 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu   7 6.5

Viết bình luận

Xem thêm tin tức