DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHƯỜNG VĂN QUÁN

TT  Tên TTHC - Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
     
I LĨNH VỰC NỘI VỤ (14)  
A LĨNH VỰC TÔN GIÁO  
1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Xã, phường, thị trấn
2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Xã, phường, thị trấn
3 Đăng ký sinh  hoạt tôn giáo tập trung Xã, phường, thị trấn
4 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Xã, phường, thị trấn
5 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Xã, phường, thị trấn
6 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Xã, phường, thị trấn
7 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Xã, phường, thị trấn
8 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn khác xã Xã, phường, thị trấn
9 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  Xã, phường, thị trấn
    Xã, phường, thị trấn
10 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Xã, phường, thị trấn
B LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG  
8 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Xã, phường, thị trấn
9 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thánh tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã, phường, thị trấn
10 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Xã, phường, thị trấn
11 Tặng danh hiệu gia đình văn hóa Xã, phường, thị trấn
II LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO  
1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Xã, phường, thị trấn
2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Xã, phường, thị trấn
3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Xã, phường, thị trấn
4 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Xã, phường, thị trấn
5 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (|theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Xã, phường, thị trấn
III LĨNH VỰC THANH TRA  
1 Tiếp công dân Xã, phường, thị trấn
2 Xử lý đơn Xã, phường, thị trấn
3 Giải quyết khiếu nại lần đầu Xã, phường, thị trấn
4 Giải quyết tố cáo Xã, phường, thị trấn
IV LĨNH VỰC Y TẾ  
V LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI  
1 Xác nhận liệt sỹ Xã, phường, thị trấn
2 Xác nhận liệt sỹ đối với người thuộc lực lượng quân  đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Xã, phường, thị trấn
3 Xác nhận liệt sỹ đối với người không thuộc  lực lượng quân  đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Xã, phường, thị trấn
4 Đổi hoặc cấp lại bằng tổ quốc ghi công Xã, phường, thị trấn
5 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Xã, phường, thị trấn
6 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Xã, phường, thị trấn
7 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ Xã, phường, thị trấn
9 Giải quyết chế độ  trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Xã, phường, thị trấn
10 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Xã, phường, thị trấn
11 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương binh không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Xã, phường, thị trấn
12 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Xã, phường, thị trấn
13 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Xã, phường, thị trấn
14 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã, phường, thị trấn
15 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với  con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã, phường, thị trấn
16 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc  hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Xã, phường, thị trấn
17 Giải quyết chế độ người hoạt dộng kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế Xã, phường, thị trấn
18 Giải quyết trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính p Xã, phường, thị trấn
19 Thưc hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết. Xã, phường, thị trấn
20 Thưc hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Xã, phường, thị trấn
21 Giải quyết mai táng phí, trợ cấp 1 lần khi người có công với cách mạng từ trần Xã, phường, thị trấn
22 Giải quyết trợ cấp tiền tuất  hàng tháng khi người có công từ trần Xã, phường, thị trấn
23 Xác nhận vào đơn đề nghị  di chuyển hài cốt liệt sĩ, đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Xã, phường, thị trấn
24 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Xã, phường, thị trấn
25 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Xã, phường, thị trấn
26 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã họi cấp thành phố  Xã, phường, thị trấn
27 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Xã, phường, thị trấn
28 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố Xã, phường, thị trấn
29 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi  nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố Xã, phường, thị trấn
30 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Xã, phường, thị trấn
31 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp thường xuyên tại cộng đồng) Xã, phường, thị trấn
32 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Xã, phường, thị trấn
33 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Xã, phường, thị trấn
34 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020, thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Xã, phường, thị trấn
35 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Xã, phường, thị trấn
36 Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật Xã, phường, thị trấn
37 Công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm Xã, phường, thị trấn
38 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Xã, phường, thị trấn
39 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Xã, phường, thị trấn
40 Giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Xã, phường, thị trấn
41 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Xã, phường, thị trấn
42 Chấm dứt việc chăm sóc, thay thế cho trẻ em Xã, phường, thị trấn
43 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Xã, phường, thị trấn
44 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thichs của trẻ em Xã, phường, thị trấn
45 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Xã, phường, thị trấn
46 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. Xã, phường, thị trấn
47 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Xã, phường, thị trấn
48 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Xã, phường, thị trấn
49 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Xã, phường, thị trấn
50 Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Xã, phường, thị trấn
VI LĨNH VỰC TƯ PHÁP  
A LĨNH VỰC HỘ TỊCH  
1 Thủ tục đăng ký khai sinh Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục đăng ký kết hôn Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục đăng ký khai tử Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục đăng ký lại khai tử Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục đăng ký giám hộ Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã, phường, thị trấn
16 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã, phường, thị trấn
B LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI  
18 Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia định/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) Xã, phường, thị trấn
19 Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng)  Xã, phường, thị trấn
20 Đăng ký nuôi con nuôi thực tế Xã, phường, thị trấn
21 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Xã, phường, thị trấn
C LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  
22 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Xã, phường, thị trấn
23 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Xã, phường, thị trấn
D LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC  
24 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Xã, phường, thị trấn
25 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Xã, phường, thị trấn
26 Thủ tục trả lại tài sản Xã, phường, thị trấn
27 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý tài chính Xã, phường, thị trấn
28 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Xã, phường, thị trấn
E LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ  
29 Bầu hòa giải viên Xã, phường, thị trấn
30 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Xã, phường, thị trấn
31 Thôi làm hòa giải viên Xã, phường, thị trấn
32 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Xã, phường, thị trấn
F LĨNH VỰC CHỨNG THỰC  
33 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Xã, phường, thị trấn
34 Chứng thực di chúc Xã, phường, thị trấn
35 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Xã, phường, thị trấn
36 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Xã, phường, thị trấn
37 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Xã, phường, thị trấn
38 Cấp bản sao từ sổ gốc Xã, phường, thị trấn
39 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã, phường, thị trấn
40 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã, phường, thị trấn
41 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã, phường, thị trấn
42 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã, phường, thị trấn
43 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã, phường, thị trấn
G LĨNH VỰC LIÊN THÔNG  
44 Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi. Xã, phường, thị trấn
45 Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi. Xã, phường, thị trấn
VII LĨNH VỰC VĂN HÓA & THÔNG TIN  
1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục xét tặng giấy khen gia đình văn hóa Xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục đăng  ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn ngân sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản Xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã, phường, thị trấn
VIII LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH - ĐÔ THỊ  
1 Xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Xã, phường, thị trấn
2 Hòa giải tranh chấp đất đai Xã, phường, thị trấn
3 Giải quyết khiếu nại về đất đai Xã, phường, thị trấn
4 Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận Xã, phường, thị trấn
5 Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn định, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Xã, phường, thị trấn
6 Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính Xã, phường, thị trấn
7 Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính Xã, phường, thị trấn
8 Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú Xã, phường, thị trấn
9 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang Xã, phường, thị trấn
10 Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục: Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục: Xác nhận hợp đồng, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Xã, phường, thị trấn
IX LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
1 Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên (của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân) Xã, phường, thị trấn
2 Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang traị, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Xã, phường, thị trấn
X LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG  
A LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG  
B LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM  
XI LĨNH VỰC DÂN TỘC  
XII LĨNH VỰC ĐẤU THẦU  
1 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Xã, phường, thị trấn
2 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Xã, phường, thị trấn

Viết bình luận

Xem thêm tin tức