Lĩnh vực Địa chính - Đô thị Thủ tục số 02: Hòa giải tranh chấp đất đai

Thủ tục Hòa giải tranh chấp đất đai

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Không

5.2

Thành phần hồ sơ :

 

Bản chính

Bản sao

 

- Đơn đề nghị;

- Các giấy tờ có liên quan.

x

x

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

24 (hai mươi bốn) ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ;

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tổ chức/cá nhân

Trong ngày

Theo mục 5.2

B2

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

- Thụ lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giấy biên nhận

B3

Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức cá nhân trong thời hạn không quá 10 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức cá nhân trong thời hạn không quá 10 ngày.

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành các bước tiếp theo.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

20 ngày

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

B5

Tổ chức xác minh nội dung đơn

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

03 ngày

 

B6

Tổ chức hòa giải

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

01 ngày

 

B7

Trả kết quả cho tổ chức, công dân

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

01 ngày

 

5.8

Cơ sở pháp lý

 

1. Luật Đất đai năm 2013; Luật khiếu nại tố cáo;

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013.

3. Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND thành phố Hà Nội quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Thành phố Hà Nội.

6. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

1.       

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính (BM-65-01)

2.       

Giấy biên nhận (BM-65-01)

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

TT

Hồ sơ lưu

1.       

 Đơn đề nghị;

 

2.       

Biên bản hòa giải;

 

3.       

Giấy biên nhận

4.       

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính (bản cứng hoặc file mềm quản lý)

5.       

Văn bản xác nhận

Hồ sơ được lưu tại bộ phận chuyên môn và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 

Viết bình luận

Xem thêm tin tức