Lĩnh vực Địa chính - Đô thị Thủ tục số 04: Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận

Thủ tục Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

  Đơn xin xác nhận nhà đất

x

 

 

 Bản photocopy các loại giấy tờ liên quan đến nhà đất

 

x

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

1,5 ngày đối với hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

5.6

Lệ phí

 

10.000đ

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tổ chức/cá nhân

 

Theo mục 5.2

Giấy biên nhận

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, luôn chuyển hồ sơ đến cán bộ chuyên môn thẩm định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

B3

Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ, không đủ điều kiện, cán bộ thụ lý thông báo cho tổ chức, cá nhân, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hiệu chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Cán bộ thụ lý hồ sơ

01 ngày

 

 

 

B4

Lập dự thảo Văn bản xác nhận, ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND phường phê duyệt

 

½ ngày

 

 

B5

Lãnh đạo UBND phường phê duyệt kết quả cho tổ chức công dân

 

 

B6

Tiếp nhận kết quả và trả cho tổ chức/công dân

Lưu hồ sơ theo dõi

Cán bộ thụ lý hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

Sổ theo dõi TN&TKQ

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Luật đất đai năm 2013,

- Luật Tố cáo năm 2011;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013;

- Quyết định số 37/2015 ngày 18/12/2015 ca UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được luật đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người việt nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

6. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

1.       

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

2.       

Giấy biên nhận

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

TT

Hồ sơ lưu (bản chính hoặc bản sao theo quy định)

1.       

Thành phần hồ sơ cần nộp theo mục 5.2

2.       

Kết quả thực hiện thủ tục

3.       

Giấy biên nhận 

4.       

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính (bản cứng hoặc file mềm)

Hồ sơ được lưu tại bộ phận chuyên môn và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận

Xem thêm tin tức