Lĩnh vực Địa chính - Đô thị Thủ tục số 05: Xác nhận ranh giới thửa đất ổn định không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Thủ tục Xác nhận ranh giới thửa đất ổn định không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Giấy tờ phải nộp:

- Đơn đề nghị xác nhận thửa đất sử dụng ổn định không tranh chấp;

- Bản đồ địa chính hoặc trích đo thửa đất

- Bản photo các gaiays tờ có liên quan đến nhà đất;

- Hộ khẩu, CMND của người đề nghị;

- Văn bản ủy quyền (nếu có ủy quyền)

x

x

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

02 ngày đối với hồ sơ hợp lệ;

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tổ chức/cá nhân

 

Theo mục 5.2

B2

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giấy biên nhận

 

B3

 

Thụ lý hồ sơ

Cán bộ ĐC-ĐT

1/2ngày

 

 

 

 

B4

Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức cá nhân trong thời hạn không quá 1/2  ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức cá nhân trong thời hạn không quá 1/2   ngày.

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành các bước tiếp theo.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

01 ngày

 

B5

- Lập Văn bản xác nhận trình lãnh đạo UBND phường phê duyệt

Cán bộ ĐC-ĐT

1/2 ngày

 

 

B6

Tiếp nhận và trả kết quả cho công dân

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

 

 

5.8

Cơ sở pháp lý

 

1. Luật Đất đai năm 2013.

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013

3. Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

1.       

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính (BM-65-01)

2.       

Giấy biên nhận (BM-65-02)

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

TT

Hồ sơ lưu

1.       

- Đơn đề nghị xác nhận thửa đất sử dụng ổn định không tranh chấp;

- Bản đồ địa chính hoặc trích đo thửa đất

- Bản photo các giấy tờ có liên quan đến nhà đất;

- Hộ khẩu, CMND của người đề nghị;

- Văn bản ủy quyền (nếu có ủy quyền)

2.       

Giấy biên nhận

3.       

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính (bản cứng hoặc file mềm quản lý)

Hồ sơ được lưu tại bộ phận chuyên môn và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 

Viết bình luận

Xem thêm tin tức