Lĩnh vực Văn hóa thông tin Thủ tục số 03: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp xã (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2)

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp xã (được ban hành kèm theo Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội) - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân đã được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập thư viện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận, có ghi ngày trả kết quả. 

- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân khi đến hẹn.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

Thành phần hồ sơ

- Quyết định thành lập thư viện;

- Đơn đăng ký hoạt động thư viện;

- Danh mục các tài liệu thư viện hiện có trong thư viện;

- Nội quy thư viện;

Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

UBND cấp huyện

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đăng ký hoạt động Thư viện

- Nội quy của Thư viện

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000.

- Nghị định chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện;

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;

- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập Thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.

- Tiêu chuẩn người làm công tác Thư viện được qui định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Mẫu số 1

(Ban hành kèm theo Nghị định số  02/2009/NĐ-CP ngày 06/ 01/2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________________

 ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Kính gửi : ………………………………

Tên tôi là :

- Sinh ngày/tháng/năm:

- Nam (nữ):

- Trình độ văn hóa:

- Trình độ chuyên môn:

- Hộ khẩu thường trú:

đứng tên thành lập thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

Tên thư viện:

Địa chỉ:                                     ; Số điện thoại:              ; Fax/E.mail:

Tổng số bản sách:                     ; Tổng số tên báo, tạp chí:

(tính đến thời điểm xin thành lập thư viện)

Diện tích thư viện:                      ; Số chỗ ngồi:

Nhân viên thư viện:

- Số lượng:

- Trình độ:

Nguồn kinh phí của thư viện:

Tôi làm đơn này đề nghị đăng ký hoạt động cho Thư viện ……..với ………………..

………, ngày   tháng   năm

(Người làm đơn ký tên)

Mẫu số 2

(Ban hành kèm theo Nghị định số: 02/2009/NĐ-CP  ngày 06/ 01/2009 của Chính phủ)

  BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU
HIỆN CÓ TRONG THƯ VIỆN

STT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Nguồn gốc tài liệu

Hình thức tài liệu (sách báo, CD-ROM…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận

Xem thêm tin tức