Thủ tục hành chính

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHƯỜNG VĂN QUÁN

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động thư viện tư...

Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị...

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (được ban hành kèm theo Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của...

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận...

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu...

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (được ban hành kèm theo Quyết...

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch (được ban hành kèm theo Quyết định số 5117/QĐ-UBND...

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (được ban hành kèm theo Quyết...

Trang