Thủ tục hành chính

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHƯỜNG VĂN QUÁN

Thủ tục hành chính: Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác...

Thủ tục hành chính: Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác...

Giải quyết tố cáo (được ban hành kèm theo Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội...

Thủ tục hành chính: Tiếp công dân(được ban hành kèm theo Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày...

Thủ tục hành chính: Xử lý đơn(được ban hành kèm theo Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 31/8...

Thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại lần đầu(được ban hành kèm theo Quyết định số...

Thủ tục hành chính: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị(được ban hành kèm...

Thủ tục hành chính: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề...

Thủ tục hành chính: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất(...

Thủ tục hành chính: Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa(được ban hành kèm theo ...

Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ...

Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc...

Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ đối với xã viên(được ban hành kèm theo Quyết định...

Thủ tục hành chính: Thành lập/chấm dứt tổ hợp tác(được ban hành kèm theo Quyết định số...

Thủ tục hành chính: Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh...

Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực...

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh...

Thủ tục hành chính: Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường(được ban hành...

Trang