Thủ tục hành chính

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHƯỜNG VĂN QUÁN

 Thủ tục bầu hòa giải viên (được ban hành kèm theo Quyết định số 5117/QĐ-...

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (được ban hành kèm theo Quyết định số 5117/QĐ...

Thủ tục thôi làm hòa giải viên (được ban hành kèm theo Quyết định số 5117/QĐ-...

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (được ban hành kèm theo Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của...

Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (được...

Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (được ban hành kèm...

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm...

Trang