Thủ tục hành chính

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHƯỜNG VĂN QUÁN

Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực...

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh...

Thủ tục hành chính: Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường(được ban hành...

Trang