Quận công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm2011 - 20151

Sáng 08/7, UBND quận Hà Đông đã công bố quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 06/2/2014 và quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ 2011-2015 của quận Hà Đông.

Theo các quyết định này, trong tổng số diện tích đất tự nhiên của quận là 4.833,66 ha thì diện tích đất quy hoạch cho nông nghiệp sẽ giảm từ 580,95 ha năm 2015 xuống còn 503,51 ha vào năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp tăng từ 4.220,37 ha năm 2015 lên 4.299,81 ha vào năm 2020. Diện tích quy hoạch đất phi nông nghiệp tăng chủ yếu dành để phát triển hạ tầng, cụ thể: đất cơ sở giáo dục - đào tạo từ 213,74 ha tăng lên 258,79 ha, đất dành cho quốc phòng từ 60,17 ha tăng lên 70,02 ha, đất dành cho cơ sở văn hoá từ 137,07 ha tăng lên 143,51 ha, đất cơ sở y tế từ 35,73 ha tăng lên 52,3 ha.

 

 

 

Kèm theo các quyết định được phê duyệt này là diện tích cụ thể của 544 công trình dự án được quy hoạch đến năm 2020, gồm: trụ sở cơ quan, công trình quốc phòng, công trình an ninh, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, công trình giáo dục, công trình y tế, công trình văn hoá, công trình thể dục thể thao, công trình đất ở đô thị, công trình thuộc đất sản xuất kinh doanh, nghĩa trang nghĩa địa, đất cơ sở dịch vụ xã hội và đất xử lý chôn lấp chất thải.

Việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ 2011-2015 của quận Hà Đông là cơ sở để thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị để thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá quận Hà Đông.

Xem thêm tin tức