Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của công chức, viên chức, người lao động

Thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội", UBND phường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo nói trên.

Qua đó, UBND phường xây dựng quy chế hoạt động và kiên quyết xử lý các hành vi cửa quyền, hách dịch, vòi vĩnh; có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực tại các lĩnh vực công tác phức tạp, nhạy cảm liên quan đến đầu tư xây dựng, tài chính, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng đô thị... Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân  liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận, trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm.

Khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất, không dám chịu trách nhiệm trong cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND quận giao phòng Nội vụ tham mưu UBND Quận chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; kịp thời rà soát, thay thế hoặc bố trí, sắp xếp công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực kém, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm.

Thực hiện: 

UBND phường Văn Quán

Viết bình luận

Xem thêm tin tức