Năm 2024, Phường Văn Quán tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính

UBND Phường Văn Quán vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn​ phường.

Trong năm 2024, Phường Văn Quán tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, như: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: Phấn đấu thứ hạng chỉ số PAR INDEX của phường tăng hơn so với năm 2023; chỉ số SIPAS đạt tối thiểu 90%; 100% kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp nhận, xem xét và kịp thời xử lý theo quy định. UBND phường ban hành kế hoạch CCHC, Kế hoạch cải thiện khắc phục chỉ số SIPAS, PAR INDEX đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, kết quả (sản phẩm) đầu ra, rõ thời gian hoàn thành; xác định rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì tham mưu và lãnh đạo UBND phường phụ trách trong từng nội dung công việc, nhiệm vụ. Duy trì hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo CCHC, Chuyển đổi số quận. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, truyền thông về công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Thành ủy; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền những thành tựu, tiếp tục triển khai việc đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của UBND phường; tổ chức đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2024 của phường.

Về cải cách thể chế: 100% các văn bản hướng dẫn, thi hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải được rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp, kịp thời theo quy định của Đảng, pháp luật hiện hành. Phấn đấu 100% các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, quận tập trung rà soát, hoàn thiện và cập nhật kịp thời hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), đảm bảo phù hợp với các quy định của Trung ương, Thành phố và thực tiễn của phường. Tăng cường theo dõi, đôn đốc và phối hợp trong việc soạn thảo, thẩm định, trình ban hành các VBQPPL của UBND quận, UBND phường và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức về các quy định phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện.

Về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Phấn đấu 100% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn. Hoàn thành số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu, 50% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của phường, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử;  60% tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến. Yêu cầu các ngành liên quan tiếp tục triển khai rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong các cơ quan hành chính. Thực hiện đúng quy định về rà soát, công khai TTHC, danh mục TTHC, niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa, công khai trên cổng/trang thông tin điện tử của phường; khuyến khích mở rộng, cung cấp thông tin TTHC qua các hình thức phù hợp khác. 

Về cải cách chế độ công vụ: Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp trên không gian mạng, qua kênh phản ánh, kiến nghị trực tuyến, điện thoại, email; 30% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu. 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/9/2019 của Chính phủ phải được thực hiện nghiêm túc theo quy định. 100% cán bộ, công chức, viên chức được rà soát, bố trí theo vị trí việc làm được UBND Thành phố phê duyệt.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: đề ra chỉ tiêu 60% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ được thực hiện trên nền tảng quản trị công việc tổng thể; phấn đấu tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ được tạo lập dưới dạng điện tử theo quy định. Tiếp tục ứng dụng CNTT vào đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; giảm chi phí và thời gian xử lý công việc. Tiếp tục duy trì, vận hành hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung của Thành phố; tiếp tục duy trì, cải tiến và tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gắn với đơn giản hóa TTHC.

Thực hiện: 

UBND phường Văn Quán

Viết bình luận

Xem thêm tin tức