UBND quận yêu cầu các phường thực hiện nghiêm quy chế làm việc và quy trình giải quyết công việc

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, trong 6 tháng đầu năm, Phòng Nội vụ đã phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND quận tiến hành kiểm tra công vụ 25 lượt tại các phường và một số phòng ban, đơn vị.

Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đã bố trí cán bộ và trang bị cơ sở vật chất đảm bảo thuận tiện cho việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức thực hiện đúng Quy tắc ứng xử; có thái độ hoà nhã, thân thiện, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch thuận lợi. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện đúng quy định, đúng thành phần.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng phát hiện một số tồn tại như: khi tiếp nhận và trả hồ sơ không ghi chép đầy đủ vào sổ lưu theo mẫu biểu quy định; 13/17 phường chưa niêm yết đủ thủ tục trong bộ thủ tục hành chính; một số phường như Mộ Lao, Phúc La, Phú Lương, Đồng Mai chưa niêm yết đúng danh mục của từng lĩnh vực; công chức làm việc tại bộ phận một cửa một số phường không đeo thẻ và mặc trang phục đúng quy định. Bên  cạnh đó, một số phường có ngày không có lãnh đạo trực tại bộ phận một cửa và việc chấp hành thời gian làm việc không đúng quy định.

Tại Thông báo kết luận hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện chỉ thị số 01 về “Năm kỷ cương hành chính”, UBND quận đã yêu cầu UBND các phường thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiến hành rà soát bộ thủ tục hành chính cấp xã và công bố công khai các thủ tục hành chính mới được ban hành. Chủ động xây dựng quy trình giải quyết theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; bố trí cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa theo đúng quyết định số 84/2009 của UBND thành phố. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, đồng thời làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, tăng cường công tác đối thoại với công dân trước khi chuyển đơn lên UBND quận./.

Thực hiện: 

Minh Vũ

Xem thêm tin tức