Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” năm 2013, toàn quận đã thanh tra, kiểm tra 93 lượt cơ quan, đơn vị

Thực hiện chỉ thị số 01 của UBND thành phố Hà Nội về “Năm kỷ cương hành chính”, trong năm 2013, UBND quận Hà Đông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các phường tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện nghiêm túc “Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước” ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007 của Thủ tướng Chính phủ và “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương” ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007 của Bộ Nội vụ. Đặc biệt, tăng cường quán triệt và kiểm tra thực hiện đối với cán bộ, công chức thực thi công vụ trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân tại bộ phận “một cửa” của quận và 17 phường.

 


 

 Đội ngũ cán bộ "một cửa" phường La Khê, Hà Cầu phục vụ tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân

 

UBND quận đã giao Thanh tra phối hợp với Phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 93 lượt cơ quan, đơn vị. Trong đó thanh tra hành chính 12 cuộc; nội dung thanh tra trên các lĩnh vực: đất đai 05 cuộc, quản lý đầu tư xây dựng 01 cuộc, trách nhiệm thực hiện Luật Khiếu nại tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng 05 cuộc và lĩnh vực khác 01 cuộc. Qua thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Khiếu nại tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng tại 5 phường: Hà Cầu, Vạn Phúc, Nguyễn Trãi, Phú La, La Khê đã phát hiện những tồn tại, hạn chế và yêu cầu UBND các phường nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đối với những vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị của đội ngũ cán bộ phường Yên Nghĩa, UBND quận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với 5 cá nhân. Bên cạnh đó, thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội, UBND quận đã chỉ đạo kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và UBND phường Phú Lương, kiểm điểm 01 cán bộ Văn  phòng đăng ký quyền sử dụng đất và chuyển công tác khác đối với cán bộ địa chính phường Phú Lương.

Cũng trong năm 2013, đoàn kiểm tra của quận đã tiến hành kiểm tra 81 lượt đơn vị, trong đó có 42 cuộc kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ cương hành chính và công tác cải cách hành chính. Qua kiểm tra kịp thời nhắc nhở các đơn vị khắc phục tồn tại, thực hiện tốt các quy định về kỷ cương hành chính và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương./.

Thực hiện: 

Quỳnh Chi - Quỳnh Trang

Xem thêm tin tức